Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİMƏK

ƏRZİMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəğər bulmaq. dəğərlənmək.
dəğəri olmaq. dəymək.
şad anı bil dəhrdə ki qəm yeməz, dəhr işi çox qəm yyəli ərziməz.
dəğirmək. dəymək.
demək.- yoldaşım, bu bəfasız dövlətü varlar üçün, birbirini incidib, ağrat qılmaq ərziməz

ƏRZİMƏK : Turuz Dictionary

yarcımaq. (> ərzidən). dəğcəmək. dəğərmək

ƏRZİMƏK : Turuz Dictionary

yarcımaq. (> ərzidən). dəğcəmək. dəğərmək