Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİQ

ƏSİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsik. əsir. soluq. qaba, iti olmayan. demə. nəfəs

ƏSİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsik.
açıq. yerdə olan çatlaq.
aslaq. sarğıq. sallaq. qırıq

ƏŞİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşik. aşıq.
qapı önünə, həştisinə, söykələrinə dayanmış ağac, daş basamağı, səggisi.
başqa. qalan. dəğişik. ayrığ. özgə. (xisusi. istisnai).- saz əşigi, eşigi: saz xərəyi. köprücük

ƏSİQ : Turuz Dictionary

əsik.
(çanqıl. çınqıl) (moğol). əğliş. əğəliş. başqurluq. başquşluq. tutu. eşənək. məşquliyyət. pəstan. sərgərmi. hobi.
əsrik. əsirik. təəssüf. heyif. hayf.
gəzik. titrəş. (lərzə).
qızıq gəzik: təb o lərz.
sarığ gəzik: sarılıq. sovuşqan. soğuşqan. yərəqan. sarı kəsəli

ƏSİQ : Turuz Dictionary

əsik. əsrik. əsirgəmə. qayral. qatral. asırqama. yasırqama. acırqama. acıma. yas. yaslıq. yaxım. yaxış. qıymama. mərhəmət. lütf

ƏSİQ : Turuz Dictionary

-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham

ƏŞİQ : Turuz Dictionary

əşik.
(banu. kədbanu).
oxşar. bənzər.
həmsər. bağdaş (bəxdəş). yoldaş.
misl. (yeksan. mutabiq. həmanənd. muşabeh).
mucanis. mütəcanis.
aynı. eyni

ƏSİQ : Turuz Dictionary

əsik.
(çanqıl. çınqıl) (moğol). əğliş. əğəliş. başqurluq. başquşluq. tutu. eşənək. məşquliyyət. pəstan. sərgərmi. hobi.
əsrik. əsirik. təəssüf. heyif. hayf.
gəzik. titrəş. (lərzə).
qızıq gəzik: təb o lərz.
sarığ gəzik: sarılıq. sovuşqan. soğuşqan. yərəqan. sarı kəsəli

ƏSİQ : Turuz Dictionary

əsik. əsrik. əsirgəmə. qayral. qatral. asırqama. yasırqama. acırqama. acıma. yas. yaslıq. yaxım. yaxış. qıymama. mərhəmət. lütf

ƏSİQ : Turuz Dictionary

-bağışlanma, bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə: yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. ərginmə. ərginiş. ərginik. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. istirham

ƏŞİQ : Turuz Dictionary

əşik.
(banu. kədbanu).
oxşar. bənzər.
həmsər. bağdaş (bəxdəş). yoldaş.
misl. (yeksan. mutabiq. həmanənd. muşabeh).
mucanis. mütəcanis.
aynı. eyni