Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİQLİ

ƏSİQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsikli. iştahlı. istəkli. istəşli.
yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. tərəfdar. həvaxah.
sevişli. özənli. öznəşic. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə;li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. həvəsli. həvəskar

ƏSİQLİ : Turuz Dictionary

əsikli. əsrikli. əsirgəyən. yaslı. yasıq. asırqayan. yasırqayan. acırqayan. qıyımsız. yufa, yuvaş, yalxoy, yalxu ürəkli. onğuşlu. onuşlu. oğuşlu. yoğnuşlu. yoğuşlu. ovuşlu. yovuşlu. yumuşlu. yuğuşlu. yuvaşlı. yuğaşlı. yufalı. yuvalı. yaxımlı. yaxışlı. yalabıq. çalabıq. tutsunan. rəhim. sıyıq. sınğıl. sınğıllı. sınıl. sınıllı. mehriban. lütflü. mərhəmətli. rəhmətli

ƏSİQLİ : Turuz Dictionary

əsikli. əsrikli. əsirgəyən. yaslı. yasıq. asırqayan. yasırqayan. acırqayan. qıyımsız. yufa, yuvaş, yalxoy, yalxu ürəkli. onğuşlu. onuşlu. oğuşlu. yoğnuşlu. yoğuşlu. ovuşlu. yovuşlu. yumuşlu. yuğuşlu. yuvaşlı. yuğaşlı. yufalı. yuvalı. yaxımlı. yaxışlı. yalabıq. çalabıq. tutsunan. rəhim. sıyıq. sınğıl. sınğıllı. sınıl. sınıllı. mehriban. lütflü. mərhəmətli. rəhmətli