Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏMƏK

ƏSİRQƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsigəmək. {bax > əsirqenmək}.
qorumaq. yardım olmaq. qayırmaq. arxa durmaq. gözətmək. qayıdlamaq. ayamaq.
şişmək. oburlanmaq. mənlik tasarlamaq. öğünmək. asramaq. asarmaq. yüksəltmək. abadlamaq. ilərlətmək.
qulluq edmək. xidmət edmək. qurtarmaq.
qısqanmaq. qurunmaq. qurumsaqlanmaq. qurumsaqmaq. çıxımdan xəşləməkdən, verməkdən çəkinmək. qıtmırlanmaq. qısmırlanmaq.
diqqət edmək. umursamaq. önəmsəmək. önəm vermək.
heyifsilənmək. dartınmaq. qorxmaq. üz çevirmək.
sağınmaq. çəkinmək. uçqunmaq. verməmək. verməmək üçün geri çəkmək. qıymamaq.
sağınmaq. qorumaq. rəhm edmək. qısqanmaq. qıymaq. abatmaq. acımaq. ayanmaq. dayandırmaq. dayatmaq. durdurmaq. durdurmaq. durundurmaq. ehtiraz. əngəlləmə. qadağalamaq. qısırgəmək. muzayigə edmək. önləmək. yasaqlamaq. çəkinmək. dartınmaq.
sən bizə dartdın allah sənə dartsın: mane; olsun törətsin. diriq etsin. alı qoysun.
acımaq. əsəflənmək.
əzgərmək. dayanmaq. dözmək. saxlanmaq.
avın görcək, əsirgəməz ox atar.
azırqanmaq. qıymamaq. diriğ edmək. qısdırmaq. qısmaq. qıymamaq. diriğ edmək. qısırqanmaq. darqınmaq. diriğ edmək. əsirgənmək. qısınqanmaq. qısqanmaq. qısqınmaq. sığqınmaq. cırcıranmaq. sırcıranmaq. darığtınmaq. diriğ edmək. qıyamamaq. acıyıb fəda edəməmək.
parayı qıyamadı.
qarısı kəndini qulluqçu qızlarından çox qısqanırı.
tanrı əsigəsin: nəuzibillah.
qiymət vermək. dəğərləmək. qədir vermək. qorumaq. ərziş vermək.
əsirgəyən tanrı: əzgərən tanrı.
alçaq sözü əsirgəmə: sayma.
mənə qarşı əsirgəmədi: rəhm, sayqı göstərmədi.
onun sözün əsirgəmədi: əzgərmədi.
rəhm edmək. müzayiqə edmək. qorumaq.
qocaları ağırlaqıl\\ çocuqları əsirgəqıl

ƏSİRQƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəmək.
acırğanmaq. gözləmək. qorumaq. asramaq. gözləmək. saxlamaq. qıymamaq. ayamaq. əkəmək. əktirmək. qorumaq. hifz edmək. diriğ edmək. tıxmaq. rəhm edmək.
ayamaq. ayavlamaq. acımaq. rəhm edmək

ƏSİRQƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəmək.
yesirgəmək. çoxsamaq. çoğumsamaq. çoxumsamaq. qıymamaq. qıyamamaq. çox görmək. acımaq. heyiflənmək. heyifsinmək.
qapsırqamaq. qapsıramaq. qıpsıramaq. qıpsırqamaq. qasırqamaq. qasıramaq. saxlamaq.
qıymamaq. acımaq. yarlığamaq. yağışlamaq. çağışlamaq. bağışlamaq. rəhm, mərhəmət edmək. əff edmək.
qurban, fəda edməmək.
qıymamaq. yapmaya, könlü toxdamamaq, razı olmamaq. əli varmamaq, gedməmək, gəlməmək.
yarlıqamaq. acımaq.
diriğ edmək.
qorlamaq. qorumaq. hifz edmək.
qısa gəlmək. vaz keçmək.
doğrulamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. saxlamaq. sağlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. qorlamaq. qorumaq. qayırmaq. qayğırmaq. gözətmək. bəkitmək. güddəmək. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən tutmaq. tə;yid edmək.
qısqanmaq. qıymamaq. ciciklənmək.
bağışlamaq. keçinmək.
o çimri hər nəyindən keçinsədə, parasından keçinməz.
qıymamaq. rəva, layiq, şayistə, cayiz bilmək.- tanrı əsirgəsin: allah qorusun.
gözünü əsirgəməmək: sakınmamaq. saxlanmamaq. xətərləri önəmsəməmək, saymamaq.
tarım əsirgəsin (qorusun).
gözü kimi sakınmaq, saxlamaq, əsirgəmək,

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

əsirgəmək. acırqamaq. asırqamaq. yasırqamaq. qayırmaq. qorlamaq. qorumaq. qızınmaq. qısınmaq. tutsanmaq. verməmək. göstərməmək. saxlamaq. sınğamaq. sinğəmək. sinəmək. gizləmək

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

ayanmaq

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

əsirgəmək. ayamaq. muzayiqə edmək.
bilgəvi eldən ayama, əlivi qoyub özgə götün yalama

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

əsirgəmək. əsrəmək.
hifz edmək. həfazət edmək. himayət edmək.
sığnatmaq. pənah vermək.
sakınmaq. xoddarlıq edmək.
saymaq. sayqarmaq. pas daşdən.
böyükləri əsrəyin.
qorumaq

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

əsirgəmək.
acırqamaq.
kəsirgəmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. verməkdən çəkinmək. durğunmaq. durnuğmaq. sakınmaq. çəkinmək. səkinmək. qıymamaq. tutsanmaq. ehtiraz edmək. muzayiqə edmək.
əsirgənmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əşirgəməmək. əşirgənməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. ərinmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

əsirgəmək. acırqamaq. asırqamaq. yasırqamaq. qayırmaq. qorlamaq. qorumaq. qızınmaq. qısınmaq. tutsanmaq. verməmək. göstərməmək. saxlamaq. sınğamaq. sinğəmək. sinəmək. gizləmək

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

ayanmaq

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

əsirgəmək. ayamaq. muzayiqə edmək.
bilgəvi eldən ayama, əlivi qoyub özgə götün yalama

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

əsirgəmək. əsrəmək.
hifz edmək. həfazət edmək. himayət edmək.
sığnatmaq. pənah vermək.
sakınmaq. xoddarlıq edmək.
saymaq. sayqarmaq. pas daşdən.
böyükləri əsrəyin.
qorumaq

ƏSİRQƏMƏK : Turuz Dictionary

əsirgəmək.
acırqamaq.
kəsirgəmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. verməkdən çəkinmək. durğunmaq. durnuğmaq. sakınmaq. çəkinmək. səkinmək. qıymamaq. tutsanmaq. ehtiraz edmək. muzayiqə edmək.
əsirgənmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əşirgəməmək. əşirgənməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. ərinmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək