Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏMƏZ

ƏSİRQƏMƏZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgəməz. əsirgəməyən. əsrəməz.
inamsız. imansız. qıyan. rəhmsiz. mərhəmətsiz. qağan. qaqar. qəddar.
əsrəməz. qəddar. yoluğ. sapıq. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. zülm edən. qıyan.
qıyan. qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz.
əsriksiz. əsiksiz. acımaz. yassız. yasız. daş ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim.
qatı. qıyan. keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. mudarasız. musamihəsiz

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsirgəməz. əsgərməy

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsir gəməz. ayaman. qıyan.
yurdu üçün dadlı cana ayaman

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. cəvanmərd. covmərd. comərd. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsirgəməz. ayaslı. kərim. kərəmli.
verimsiz baylara gedmən, ayaslı dağlara barda. (gedmən: gedmə). (barda: getdə). (açıq dağlara üz tut, qısımır varlıdan uzaq dur). {tanozlu baylara barma, tanıqsız dağlara barda. (tanozlu: minnətli) (tanıqsız: minnətlsiz)}

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsirgəməz. əsirgəməyən. qıyan. çəkinməyən. muzayiqə edməyən.
silib atmağa qıyan

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsirgəməz. əsgərməy

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsir gəməz. ayaman. qıyan.
yurdu üçün dadlı cana ayaman

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. cəvanmərd. covmərd. comərd. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsirgəməz. ayaslı. kərim. kərəmli.
verimsiz baylara gedmən, ayaslı dağlara barda. (gedmən: gedmə). (barda: getdə). (açıq dağlara üz tut, qısımır varlıdan uzaq dur). {tanozlu baylara barma, tanıqsız dağlara barda. (tanozlu: minnətli) (tanıqsız: minnətlsiz)}

ƏSİRQƏMƏZ : Turuz Dictionary

əsirgəməz. əsirgəməyən. qıyan. çəkinməyən. muzayiqə edməyən.
silib atmağa qıyan