Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏTMƏK

ƏSİRQƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

acındırmaq. rəhmə gətirmək

ƏSİRQƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgətmək.yesirgətmək.
qıymatmaq. qıyamatmaq. qorutmaq. hifz eddirmək.
doğrulatmaq. dayaqlatmaq. dayamlatmaq. saxlatmaq. sağlatmaq. ayaqlatmaq. durdurtmaq. qoldalatmaq. qollatmaq. arqaşatmaq. arxalatmaq. qayırtmaq. gözətmək. bəkitmək. güddədmək. siyanət edirtmək. sayqaytmaq. sayqaylatmaq. dəsdəklətmək

ƏSİRQƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgətmək. əsirgəmək. asramaq. asrağamaq.
qorumaq.
tanrı əsirgəsin: asrasın.
rəhm emək. acıyıb vurmamaq. diriğ edmək ( < darığlamaq).
qıymamaq. qısmaq. muzayiqə edmək.
sözi əsirgədi: asradı: ağzın açıb danışmamaq. düşünb daşınıb danışmaq.
parasına əsigəməyən: asramayan: xərcləmək

ƏSİRQƏTMƏK : Turuz Dictionary

əsirgətmək. acırqatmaq. acıtmaq. rəhmə gətirmək

ƏSİRQƏTMƏK : Turuz Dictionary

əsirgətmək. acırqatmaq. acıtmaq. rəhmə gətirmək