Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİTMƏK

ƏSİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsdirmək. uzatmaq. yubatmaq. qecitmək.
nə qədər işi uzaldıb əsdirisən

ƏSİTMƏK : Turuz Dictionary

əsritmək.
coşdurmaq. həyəcanlandırmaq.
bu salıq (xəbər) onu əsritdi.
dalbıtmaq (dalqa). tövşütmək (< təprənmək). müztərib edmək. iztiraba salmaq.
yaymaq.
xəbər əsitmək: sav salmaq.
təbliğ edmək.
özün əsitmək: təbliğ edmək.
inancın əsitmək.
hava vermək

ƏSİTMƏK : Turuz Dictionary


keçirmək.
oymanmaq. oymalmaq. ilham olmaq.
oc bucaq vermək. sızıtmaq. sezitmək.
qurqunmaq. oyuqlanmaq. oylanmaq. sanızlanmaq. xiyallanmaq.
yellətmək

ƏSİTMƏK : Turuz Dictionary

əsritmək.
coşdurmaq. həyəcanlandırmaq.
bu salıq (xəbər) onu əsritdi.
dalbıtmaq (dalqa). tövşütmək (< təprənmək). müztərib edmək. iztiraba salmaq.
yaymaq.
xəbər əsitmək: sav salmaq.
təbliğ edmək.
özün əsitmək: təbliğ edmək.
inancın əsitmək.
hava vermək

ƏSİTMƏK : Turuz Dictionary


keçirmək.
oymanmaq. oymalmaq. ilham olmaq.
oc bucaq vermək. sızıtmaq. sezitmək.
qurqunmaq. oyuqlanmaq. oylanmaq. sanızlanmaq. xiyallanmaq.
yellətmək