Multilingual Turkish Dictionary

ƏSATİR

ƏSATİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. esli yun.] Allahlar, ef-sanevi qehremanlar ve Yer üzünde insan-ların emele gelmesi haqqında qedim xalq nağıl ve efsaneleri; mifologiya. Zərdüşt haq-qında əsatir. Yunan əsatiri. Iran əsatiri.
Xalqın həqiqi tarixi, əfsanələr və əsatirlərin dumanları içərisində itib getmiş, hər şey şüb-hələrin paltarına bürünmüşdür. M.S.Ordu-badi. Mən uymadım əsatirlər xülyasına; Səc-də qıldım insanlığın mənasına. S.Vurğun.