Multilingual Turkish Dictionary

ƏSL MƏNŞƏ

ƏSL MƏNŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

dibqol təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. içqol. anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq: tuq: bütun. ). əsl mənbə. iç mərkəz. siql mərkəz