Multilingual Turkish Dictionary

ӘBƏ

ӘBƏ : Az Turkish Farsi

اگودالی که در بازی کودکانه فندق و گردو را در آن می‌اندازند. گودالی است که در بازی چیلینگ آغاج، چیل را از آنجا پرتاب می‌کنند. گردوبازی. مامان. مادر بزرگ. ماماچا