Multilingual Turkish Dictionary

ӘBƏDƏN KİR

ӘBƏDƏN KİR : Az Turkish Farsi

نامی دیگر برای بازی آرادان خیر. (روستای زرین قبا تیکمه داش)