Multilingual Turkish Dictionary

ӘHƏNG SÖNDÜRƏN

ӘHƏNG SÖNDÜRƏN : Az Turkish Farsi

ادستگاهی که در کارساختمان، برای آماده ساختن آهک مورد استفاده قرار می‌گیرد