Multilingual Turkish Dictionary

ӘL ƏLƏ DÜYMƏCƏLƏ

ӘL ƏLƏ DÜYMƏCƏLƏ : Az Turkish Farsi

ا.مرنام نوعی بازی کودکانه. چند کودک دستهای هم را گرفته و حلقه می‌زنند. بعد شعری می‌خوانند و در جای معینی از شعر همه باهم می‌نشینند. کسی که حواسش جمع نباشد و ایستاده باشد، از بازی بیرون می‌رود