Multilingual Turkish Dictionary

ӘL AYAĞЇNЇ BALAMAQ

ӘL AYAĞЇNЇ BALAMAQ : Az Turkish Farsi

مصدست و پای کسی را بستن. مزاحم شدن