Multilingual Turkish Dictionary

ӘL AYAĞЇNЇ TOPLAMAQ

ӘL AYAĞЇNЇ TOPLAMAQ : Az Turkish Farsi

مصبه کار پرداختن. دست و پای خود را جمع کردن