Multilingual Turkish Dictionary

ӘL VER

ӘL VER : Az Turkish Farsi

نام آموزشهای پیر بر مریدان در طریقتهای مختلف