Multilingual Turkish Dictionary

ӘLÇİM ƏLÇİN

ӘLÇİM ƏLÇİN : Az Turkish Farsi

قبه اندازة گنجایش یک مشت از پشم که در دوک ریسی تبدیل به نخ می‌شود