Multilingual Turkish Dictionary

ӘLİ İÇİNDƏN GƏLMƏK

ӘLİ İÇİNDƏN GƏLMƏK : Az Turkish Farsi

اصبه معنای خوب کردن. در پاسخ به اعتراض