Multilingual Turkish Dictionary

ӘLİ AŞINDAN DA OLMAQ VƏLİ AŞINDAN DA

ӘLİ AŞINDAN DA OLMAQ VƏLİ AŞINDAN DA : Az Turkish Farsi

از اینجا مانده و از آنجا رانده