Multilingual Turkish Dictionary

ӘLİ YÜNGÜL

ӘLİ YÜNGÜL : Az Turkish Farsi

ص.مرکسی که شگون خوب دارد. مردم معتقدند کسی که شب متولد شده، دست سبک دارد و اگر فروشنده از او دشت کند، تا آخر روز داد و ستد خوبی خواهد داشت ولی همین فرد پای سنگینی دارد و به سختی به جایی می‌رود. اگر کسی هم در روز متولد شده باشد، دست سنگین و پای سبک دارد