Multilingual Turkish Dictionary

ӘLİK

ӘLİK : Az Turkish Farsi

ا.صبز کوهی. پاژن. حیوانی است علفخوار شبیه آهو که شاخهای بلند و ریش دراز دارد. او را برای گوشتش شکار می‌کنند. استاد. ماهر