Multilingual Turkish Dictionary

ӘLİNDƏN GƏLƏNİ ETMƏK

ӘLİNDƏN GƏLƏNİ ETMƏK : Az Turkish Farsi

اصهرچه از دست برآید انجام دادن