Multilingual Turkish Dictionary

ӘLİRD

ӘLİRD : Az Turkish Farsi

اخورجین بزرگ چرمی‌که برای بردن خاک و پِهِن از آن استفاده می‌کنند و روی الاغ می‌اندازند