Multilingual Turkish Dictionary

ӘLƏŞDİRMƏK

ӘLƏŞDİRMƏK : Az Turkish Farsi

مصمورد نقد قرار دادن. بازبینی کردن