Multilingual Turkish Dictionary

ӘLƏKDƏN KEÇİRTMƏK

ӘLƏKDƏN KEÇİRTMƏK : Az Turkish Farsi

مصالک کردن. مورد آزمایش قرار دادن. مو از ماست کشیدن. از صافی گذراندن