Multilingual Turkish Dictionary

ӘLDƏN AYAQDAN

ӘLDƏN AYAQDAN : Az Turkish Farsi

اصخسته و درمانده شدن. از پا در آمدن