Multilingual Turkish Dictionary

ӘNGİL

ӘNGİL : Az Turkish Farsi

اچیزی که به دست می‌گیرند و علوفه و چیزهای دیگر را در داخل گونی می‌تپانند. تپه جک و زوپا نیز می‌گویند. (گویش اردبیل). چیز سر پایین