Multilingual Turkish Dictionary

ӘNNİK

ӘNNİK : Az Turkish Farsi

ا← انلیک. همچنین به معنای نوعی حفاظ است که دروگران به هنگام درو، سه انگشت خود بر آن داخل کنند