Multilingual Turkish Dictionary

ӘRAQİ

ӘRAQİ : Az Turkish Farsi

ص.نوعی بز برگ نر یا ماده با گوشهای بزرگ. پاکستانی نیز می‌گویند