Multilingual Turkish Dictionary

ӘRAZİ SULARЇ

ӘRAZİ SULARЇ : Az Turkish Farsi

ا.مرآبهای سرزمینی. قسمتی از آبهای ساحلی دریاهای باز که جزء قلمرو حاکمیت کشور قرار دارد که حداکثر می‌تواند تا 22/22 کیلومتر از خط پایین ترین جزر باشد