Multilingual Turkish Dictionary

ӘT QЇRЇMЇ

ӘT QЇRЇMЇ : Az Turkish Farsi

ا.مردوران روزه‎داری مسیحیان که از خوردن گوشت پرهیز می‌کنند