Multilingual Turkish Dictionary

ӘTƏK ALTDAN ÖTÜRMƏK

ӘTƏK ALTDAN ÖTÜRMƏK : Az Turkish Farsi

اصزیر میزی چیزی دادن. از یاد بردن