Multilingual Turkish Dictionary

ӘTӘL-MӘTӘL

ӘTӘL-MӘTӘL : Az Turkish Farsi

: عبارات مسجّعي است كه معمولاً در آغاز قصّه‌ها بر زبان مي‌آورند و نيز به معني قصّه و داستان هم به كار مي‌برند