Multilingual Turkish Dictionary

ӘYRİ DƏMİRİ

ӘYRİ DƏMİRİ : Az Turkish Farsi

ا.مرنوعی آهن خمیده که برای بیرون آوردن عسل از کنده به کار می‌رود