Multilingual Turkish Dictionary

آت یئملیگی

آت یئملیگی : تورکجه فارسجا

ا.مر.گیانوعی شنگی که بزرگتر از شنگی معمولی است و قسمت زرد آن را می‎خورند. در چمن زارها می‎روید و به قدی حدود نیم متر می‎رسد. گل این گیاه شب هنگام باز می‎شود و اندکی بعد ازطلوع آفتاب می‎بندد. برای همین بچه‎هایی که می‎خواهند آن را بخورند، صبح زود به چمنزار می‎روند