Multilingual Turkish Dictionary

آتابی

آتابی : تورکجه فارسجا

پدر بزرگ.مربی.مقامی در دربار سلجوقیان.پیران کار آزموده که تربیت شاهزادگان سلجوقی به آنان واگذار می شد.خود آنها بعدها با استفاده از سستی حکومت سلجوقیان،حکومتهایی را در ایران با نام اتابکان به وجود آوردند.به صورت«اتابک»وارد زبان عربی و به صورت«آتا بای»و«اتابک»وارد زبان فارسی شده است