Multilingual Turkish Dictionary

آتیشقا

آتیشقا : تورکجه فارسجا

دریچه ی کوچک در پنجره به کار می رود.نوعی در بی پاشنه که بر روی چارچوب نیفتد بلکه چون ببندند با چارچوب پیوندد.گیشه.به صورت«آغشغه»و«آغشکه»در معانی:پنجره بزرگ،در اتاق که به طرف حیاط یا کوچه باز شود و دارای شیشه باشد،ارسی وارد زبان فارسی شده است