Multilingual Turkish Dictionary

آپارما

آپارما : تورکجه فارسجا

برده شده.سرقت.تخریب.انجام.اداره.راهنمایی.هدایت.رانش