Multilingual Turkish Dictionary

آپوق

آپوق : تورکجه فارسجا

ا.پرباد کردن دهان و زدن دست در آن از بیرون تا صدایی از میان دو لب بیرون آید