Multilingual Turkish Dictionary

تاختا بیتی

تاختا بیتی : تورکجه فارسجا

ا.مر.جانساس. موریانه. چوبخوارک. حشره‎ای است که به صورت دسته جمعی در لانه‌های زیرزمینی و تاریک زندگی می‌کند و در اشیاء چوبی منزل داخل شده و آنها را سوراخ می‌کند. ملکة آنها که قسمت عقبی بدنش بزرگتر است، در 24 ساعت چندهزار تخم می‌گذارد. (Cimex)