Multilingual Turkish Dictionary

تارانلاماق

تارانلاماق : تورکجه فارسجا

به شدت چپاول کردن
چیزی را به سختی بر هم زدن