Multilingual Turkish Dictionary

تارلا قوشو

تارلا قوشو : تورکجه فارسجا

ا.مر.جانچکاوک. کاکلی. پرندگانی خوش آواز با پر وبال رگه رگه و قهوه‌ای رنگ هستند که اغلب درحال پرواز آواز می‌خوانند. روی زمین بیشتر راه می‌روند یا می‌دوند. معمولاً ناخن انگشت عقبی پای آنها دراز، راست ونوک تیز است. بالای سرش تاج کوچکی از پر دارد. اغلب به طور دسته جمعی دیده می‌شوند. جز در مورد استثنائی. نر و مادة آنها همشکل است. روی زمین آشیانه می‌سازند. از دانه‌ها، حشرات و نرم تنان تغذیه می‌کنند. توراغای نیز می‌گویند. Alauda arvensis)