Multilingual Turkish Dictionary

تارلا قوْریوجو

تارلا قوْریوجو : تورکجه فارسجا

ا.مر.درخت‎هایی که اطراف مزرعه برای جلوگیری از زیان توفان می‎کارند