Multilingual Turkish Dictionary

تاوق خانه

تاوق خانه : تورکجه فارسجا

ا.[تر-فا](متفا)در دورة صفویه محل نگهداری و پرورش پرندگان برای استفاده از گوشت آنها در دربار