Multilingual Turkish Dictionary

ترکمه

ترکمه : تورکجه فارسجا

ا.نام دامداران کوچ کنندة آزربایجان. نام یکی از آهنگهای رقص آزربایجانی. آفرینندة رقص خود ترکمه‎ایها بودند. می‎توان گفت که ترکمه رقصی بسیار قدیمی ‌است. رقص ترکمه در دو قسمت ایفاء می‌شود. مرحلة اول توسط بانوان و مرحلة دوم مشترکاً توسط بانوان و آقایان اجرا می‌گردد ولی هر دو نوع موسیقی یکسانی دارند. هم اکنون این رقص در بسیاری از مناطق آزربایجان متداول بوده و همچنین در برنامة گروههای حرفه¬ای و آماتور رقص موجود است