Multilingual Turkish Dictionary

تکله مک

تکله مک : تورکجه فارسجا

مص.کسی را تنها را گیر آوردن و زدن. گل یا کاهو را از جاهایی پرپشت روییده درآوردن و فضای بیشتری ایجاد کردن. منفرد کردن