Multilingual Turkish Dictionary

دؤشنک

دؤشنک : تورکجه فارسجا

بستر
فرش
زیر انداز
بستر زیر پای حیوانات در آغل و آشیانه ی مرغ