Multilingual Turkish Dictionary

دؤگمه یاییق

دؤگمه یاییق : تورکجه فارسجا

ا.مر.ابزاری برای کره گرفتن از ماست