Multilingual Turkish Dictionary

داخما

داخما : تورکجه فارسجا

کلبه
زاغه
سرداب
خانه ی زیرزمینی
به صورت دخمه وارد زبان فارسی شده است

داخما : تورکجه تورکجه

[آد]داش و پالچیق دان دوٌزلدیلمیش بالاجا، ایلکین و ابتدایی ائو؛ باخ: دخمه(فا:دخمه)