Multilingual Turkish Dictionary

دارغا

دارغا : تورکجه فارسجا

داروخو در زبان مغولی به معنای فشردن ، تنگ کردن و به معنای مجازی ممهور کردن است
شبگرد. پاسبان
نگهبان خانه یا اداره
بزرگ و همه کاره ی محله
محافظ قریه یا شهر
رئیس شبگردان و پاسبان شهر
بزرگتر هر صنف و دسته
سر دسته ی نگهبانان
کلانتر
کدخدای ده
نگهبان
گزمه
رئیس یا مأمور نظارت بر کارهای یک بخش، صنف یا گروه
به صورت داروغه وارد زبان فارسی شده است